เงื่อนไขและข้อตกลงในการสั่งซื้อสินค้า Terms & Conditions – PP Premier

Welcome to visit our shop!

We are pleased to welcome you and thank you for shopping with us. But this is the important thing! please read our terms and conditions before making the purchase or check out! Thank you

อบพระคุณที่มาเยี่ยมชมร้านของเรา!

พวกเรายินดีต้อนรับทุกท่านสู่ร้านของเราและขอขอบพระคุณที่มาอุดหนุนค่ะ แต่ก่อนที่จะทำการชำระเงินค่าสินค้าของเรานั้น นี่คือสิ่งสำคัญมาก! รบกวนทุกท่านกรุณาอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้ากับเราก่อนค่ะ ขอบคุณค่ะ

การสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์  Online Shopping on PPPremier.net

1. เว็บไซต์เปิดตลอดเวลา / We open all time

เว็บไซต์เปิดให้เข้าชมได้ตลอด 24 ชั่วโมง และการสั่งซื้อของผ่านหน้าเว็บไซต์ก็สามารถสั่งซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมงเช่นกัน  Our website opens all day and all time, you make an online purchase at anytime

2. ออเดอร์จะถูกรับตามเวลา / Receiving an order time

รายการสั่งซื้อสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ จะถูกรับตามเวลาทำการ “รับสั่งของออนไลน์” เวลา 09.00 น. – 20.00 น. นั่นคือ หากสั่งซื้อภายในช่วงเวลานี้ รายการสั่งซื้อของคุณจะถูกเก็บเข้าสถานะรับรายการสั่งซื้อ…หรือ กำลังดำเนินการ… หากนอกเหนือเวลาจากนี้ จะไม่มีสถานะใดๆ ขึ้น กรุณารอการทำการในวันรุ่งขึ้นค่ะ If you order or make a payment on our service time, your order will be processed and the status of order will show as “received order”, our service time of receiving an order is 09.00 a.m. – 08.00 p.m. If our service is offline, you order will be managed on the next day.

3. แก้ไขรายการสั่งซื้อสินค้าได้ / Edit the purchased items

หากมีรายการสินค้าที่ได้ทำการสั่งซื้อแล้ว ไม่ว่าจะทำการชำระเงินแล้วหรือว่ายังไม่ได้ชำระเงินก็ตาม สามารถปรับเปลี่ยนรายการได้ โดยเข้าที่ ติดต่อเรา หรือติดต่อโดย สอบถามออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์เพื่อขอปรับเปลี่ยนแก้ไขรายการ ในกรณีที่ชำระเงินแล้ว อาจจะมีการแก้ไขยอดเงินและคืนยอดตามที่แก้ไขรายการหรือเพิ่มจำนวนเงิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนรายการสินค้าของท่าน If you have any item would like to add, change, or remove, you may inform us via ‘contact us‘ or online chat via our website. The payment will be added in case of adding more items or you will get the refund in case of remove or change the item, it depends on the cost

4. รับคูปองส่วนลด (รหัสคูปอง) / Get the Coupon Code

คูปองส่วนลดนั้นจะได้ตามโอกาส ในกรณีที่คุณสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ มีรหัสผ่านเข้าออกเว็บไซต์ หรือใช้บัญชีเฟสบุค, ทวิตเตอร์ และกูเกิ้ลพลัส เข้าสู่ระบบเป็นสมาชิก และสมัครรับข่าวสารจากพีพี พรีเมียร์ จะมีการส่งคูปองส่วนลดแจ้งไปตามโอกาส นอกจากนี้ คุณยังสามารถได้คูปองส่วนลดจากการสะสมยอดซื้อ ซื้อสินค้าที่จัดรายการ และอื่นๆ ที่มีเงื่อนไขโปรโมชั่นขึ้นบนหน้าเว็บเรา โดยรหัสคูปองจะมีอายุใช้งานภายในเวลาที่กำหนด คุณสามารถใช้คูปองส่วนลดได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งรอบรายการสั่งซื้อ โดยการใส่รหัสคูปองลงในหน้า ชำระเงิน  You may get the coupon code according to any occasion, and if you are the member of our website by register the new account, using Facebook, Twitter, and Google Plus login to our website, or register our newsletter and you may get the news about coupon. In addition, you may get the coupon code upon some of our sale promotion, please always follow our promotion page on pppremier.net

อีเมล์และการติดต่อกับทางเรา Email and contact us

อีเมล์ การติดต่อ ใบรายละเอียดการสั่งซื้อ มักจะถูกส่งเข้ากล่องอีเมล์ขยะของคุณ The email from us is always delivered to your junk box

อีเมล์ การติดต่อใดๆ จากทางเรา ใบรายละเอียดการสั่งซื้อ มักจะถูกส่งเข้ากล่องอีเมล์ขยะของคุณโดยอัตโนมัติ ยกเว้นในบางกรณี กรุณาตรวจสอบอีเมล์ขยะ และเลือกเป็นข้อความนี้ปลอดภัย หรือเลือกเป็นเชื่อถือในข้อความนี้ ในคราวหน้า อีเมล์จากพีพี พรีเมียร์ จะถูกส่งเข้ากล่องอีเมล์ของคุณตามปกติ The contact email or any order detail will be sent to your junk box automatically, it depends on you webmail or email application, please check on junk box for our email, newsletter mail, order detail, contact mail from us, etc.

ระยะเวลาในการดำเนินการและการจัดส่ง The duration of processing order and delivery

1. การดำเนินการรายการสั่งซื้อ / Order processing duration

ระยะเวลาที่เราดำเนินการตรวจสอบสินค้า ตรวจสอบสภาพสินค้า จัดสินค้าตามรายการสินค้า จะดำเนินการทันทีหลังจากที่มีรายการสั่งซื้อส่งเข้ามา พร้อมยอดการชำระเงิน The order will be processed immediately upon the submission of order with the payment

2. ระยะเวลาในการรอสินค้าสั่งพิเศษ นอกเหนือจากในเว็บไซต์ / The duration of special order

หากคุณสั่งสินค้าที่ไม่มีอยู่ในเว็บไซต์ ทางเราจะถือว่าเป็นสินค้าสั่งพิเศษ อาจจะต้องใช้เวลาในการสั่ง และจัดเตรียมเพิ่มอีก 1 – 3 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี โดยทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ If you order the special list of product which is not showed on our website, it will take time up to 3 days

3. การเตรียมจัดส่งสินค้า / Preparing to deliver

สินค้าจะถูกแพ็คกิ้งและเตรียมจัดส่งหลังจากรายการสั่งซื้อถูกส่งเข้ามาพร้อมกับรายการการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 20 ชั่วโมง ซึ่งภายในช่วงเวลานี้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขรายการสั่งซื้อได้ ก่อนที่สถานะจะถูกเปลี่ยนเป็น รอคิว…หรือ กำลังจัดส่ง… Your order will be packed after you have checked out the order and confirmed by complete the payment in 20 hours (in this time, you could change or remove any item from your order)

4.ระยะเวลาการจัดส่ง / Delivery time

ระยะเวลาการจัดส่ง ขึ้นอยู่กับทางไปรษณีย์ไทย จัดส่งแบบลงทะเบียนธรรมดา ภายใน 2-5 วันหลังจากที่คุณได้ส่งรายการสั่งซื้อพร้อมกับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หากด่วน แบบ EMS อาจจะใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน และกรณีอื่นๆ หากเป็นการจัดส่งของพีพีสเตชันเนอรี่ จะใช้เวลาการรอคิว หรือหากไม่มีคิวจะจัดส่งได้เลยในวันถัดไป หรือรอบเช้าสั่งและชำระเงินแล้ว รอบเย็นคิวว่าง ก็สามารถจัดส่งให้ได้เลย (ภายในกรุงเทพเท่านั้น) The delivery time depends on the Thai post delivery, if you choose the registered mail, it will take 2-5 days for delivery. If you choose EMS mail, it will take in 3 days. In case of you are in Bangkok and choose the delivery from us, if our transportation is available (no queue), we can deliver to you immediately

การแก้ไขปรับเปลี่ยนรายการสั่งซื้อ คืนสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้า Edit the purchased item on your order – get a refund or change the product

1. เมื่อสถานะรายการสั่งซื้อสินค้าเป็นถูกจัดส่งแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ / The products could not be changed or returned after it has been queued or shipped

หากสถานะรายการสั่งซื้อสินค้าของคุณถูกเปลี่ยนเป็น กำลังรอคิว…. หรือ กำลังจัดส่ง….. แล้วนั้น สินค้าจะไม่สามารถขอเปลี่ยน หรือ ขอคืนสินค้าได้ ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อแจ้งกับทางเราก่อน ภายใน 6 ชั่วโมง หลังจากการส่งใบรายการสั่งซื้อแล้ว (Checkout) ตรวจสอบสถานะรายการสั่งซื้อได้ที่นี่  The purchased items could not be changed, returned, and refunded in case of the status of order was changed to be ‘queuing’ and ‘being shipped’, please check the status of your order ‘here‘. In case of you would like to change the order, please contact us in 6 hours after you have checked out the order

2. ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้หากสินค้าชำรุด / The product could be changed or returned in case of damage

ในกรณีที่ผู้รับรับสินค้าแล้วพบว่าสินค้าชำรุดอันเนื่องมาจากการขนส่งหรือว่าเหตุใดก็ตาม ทางร้านไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าหรือรับคืนและคืนเงินได้ เนื่องมาจากสินค้าของเราทุกชิ้น มีการตรวจสอบสภาพอย่างดีก่อนจัดส่ง รวมไปถึงการแพ็คกิ้ง ห่อและบรรจุเพื่อจัดส่ง เราจึงมั่นใจว่าสินค้าทุกชิ้นจะไม่มีการแตกหัก บุบสลาย จากการส่ง  The product could not be changed or returned and got the refund after it has been shipped to your address. We guarantee that we pack all the items carefully and the item could not be damaged during the delivery.

3. การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หากมีการจัดส่งสินค้าให้ผิด / Get the refund in case of the wrong delivery

หากรายการสินค้าที่จัดส่งไปถึงที่อยู่ของคุณ เป็นรายการที่ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามรายการสั่งซื้อที่คุณได้สั่งไว้ หรือรายการไม่ครบ ทางเรายินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนของรายการสินค้าที่ขาด พร้อมคูปองส่วนลด หรือคูปองแลกสินค้าใดๆ (ตามกรณี) หรือหากต้องการสินค้าให้ครบจำนวน ทางเรายินดีจัดส่งให้ใหม่ พร้อมกับคูปองส่วนลด หรือคูปองใดๆ หากสินค้าผิด ทางเรายินดีจัดส่งใหม่ให้ฟรี พร้อมกับไม่ต้องคืนสินค้าที่เราจัดส่งผิดให้  If you got the wrong item which you didn’t order them, we apologize for that case and we would deliver your item for free and you wouldn’t need to return the wrong item to us. In case of you got the wrong amount of items delivered to you, we would pay back for that non-delivered amount and gave you the coupon code or and coupon to exchange for the free gift to us or if you would like to get the correct amount of items, we would deliver them for you and also gave the coupon code for you for free

การเรียกร้อง ความไม่พอใจ และการบริการ Claiming for dissatisfaction

การไม่พอใจในบริการของเรา Dissatisfaction of customer

หากทางเราให้บริการได้ไม่เต็มที่ ทำให้ลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อไม่พอใจ ทางเราขออภัยล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ พร้อมรับผิดชอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกรณีที่ เกิดมาจากการรับสารจากการติดต่อสื่อสารที่ผิดพลาด การจัดส่งสินค้าไปผิด การส่งสินค้าไปไม่ครบจำนวน ห่อพัสดุแตก ห่อพัสดุ แพ็คกิ้งได้ไม่เรียบร้อย (ยกเว้นที่สินค้าชำรุดและห่อพัสดุถูกแกะออกโดยมิใช่มาจากทางเราหรือทางลูกค้า) We apologize for any inconvenience you get on our service, we responsible for any case that occurs in case of the wrong delivery, the damage of package inside which no one opened the package (except someone opened the package whose not us or any customer, we will not responsible for this case)

*ราคาบางรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ปรับเปลี่ยนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ อาจจะมีการแจ้งปรับเปลี่ยนราคาเมื่อคุณได้ยืนยันส่งรายการสั่งซื้อแล้ว ขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณค่ะ

Some price of any product may be changed without updating on the website, we may inform you after you’ve checked out the order. We’re sorry for any inconvenience.